April 18, 2024

Madhesh Khabar

मधेशको न.१ मेडिया हजुरको हरपलको साथमा – मधेश खबर

h'Dnf, @@ c;f/M h'Dnfsf] l;+hf ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo s]G› /x]sf] g/fsf]6 ahf/ . v; efiffsf] hGd ynf]sf] ?kdf o; 7fpFnfO{ lnOG5 . tl:a/ M ljho /fjt÷/f;;

जुम्लाको प्रशासकीय केन्द्र रहेको नराकोट बजार

 

h’Dnf, @@ c;f/M
h’Dnfsf] l;+hf ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo s]G› /x]sf] g/fsf]6 ahf/ . v; efiffsf] hGd ynf]sf]
?kdf o; 7fpFnfO{ lnOG5 . tl:a/ M ljho /fjt÷/f;;

२२ असार २०८०, शुक्रबार

जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाको प्रशासकीय  केन्द्र रहेको नराकोट बजार। खस भाषाको जन्म थलोको  रुपमा यस ठाउँलाई लिइन्छ । तस्बिरः विजय रावत/रासस