May 24, 2024

Madhesh Khabar

मधेशको न.१ मेडिया हजुरको हरपलको साथमा – मधेश खबर

kf]v/f, !# ;fpg . n]vgfysf] a/fn 8fF8faf6 påf/ ul/Psf] ;]tL gfu -Ps yf]Kn] uf]dg_ . t:jL/ M /flwsf sF8]n, /f;;

सर्पको टोकाइबाट जोगिन के गर्ने ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियो सुझाव

 

kf]v/f, !# ;fpg . n]vgfysf] a/fn 8fF8faf6 påf/ ul/Psf] ;]tL gfu -Ps yf]Kn] uf]dg_ . t:jL/ M /flwsf sF8]n, /f;;

काठमाडौं–

गर्मी तथा झरीको अहिलेको मौसममा तराईमा सर्पको बिगबिगी बढिरहेको छ । सर्पको टोकाइबाट धेरै मानिसले अनायासै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । यद्यपि, थोरै सावधानी अपनाउन सकियो भने हामीले आफूलाई सर्पको टोकाइबाट जोगाउन सक्छौं ।

यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा सूचना नै प्रकाशित गर्दै सर्पको टोकाइबाट कसरी जोगिने भन्ने बारेमा जानकारी दिएको छ ।